Obchodní podmínky

design empathy
 
 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Design empathy , Bc. Leona Průchová
Fakturační adresa: Husinecká 929/5, Tábor, PSČ 390 02
Doručovací adresa: Osadní 26, Praha 7, PSČ 170 00
IČ: 88176291, DIČ: CZ8860211822
zapsané v živnostenském rejstříku příslušný Městského úřadu Tábor
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://designempathy.cz

(dále jen „prodávající“)

1.2.  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran pi vyuívání webové stránky prodávajícího umístné na adrese http://designempathy.cz (dále jen „webová stránka“) a dalí související právní vztahy.

1.3.  Ustanovení odchylná od OP je moné sjednat v kupní smlouv. Odchylná ujednání v kupní smlouvmají pednost ped ustanoveními OP.

1.4.  Ustanovení OP jsou nedílnou souástí kupní smlouvy. Kupní (a to i ve formobjednávky- akceptace a následného vystavení dokladu o koupi) a OP jsou vyhotoveny v eském jazyce.

1.5.  Tyto OP se obdobna v racionálnaplikovatelné míe pouijí i pi objednávce prostednictvím jiného prostedku komunikace na dálku (nap. email) (podprn§ 1820, § 1824 a násl. a § 2079 a násl. NOZ) a s uritmi obmnami i pi objednávce osobnna prodejně či mimo prodejní prostory kupujícího (vyplnní objednávky-formuláe i rovnou koupna míst), zejména popisem objednávky, vyplnním listinného objednávkového formuláe apod., není-li stanoveno jinak.

1.6.  Tyto OP jsou viditelnumístny na titulní stránce on-line obchodu v její dolní levé ásti (http:// designempathy.cz) a kupujícímu je umonno se s nimi v dostatené míe seznámit ped odesláním své objednávky. Okamikem podání objednávky kupující potvrzuje, e se seznámil s tmito OP a e s nimi vslovnsouhlasí, a to ve znní platném a úinném v momentodeslání objednávky. Obstrany jsou uzavením kupní smlouvy vázány tmito obchodními podmínkami.

1.7.  Pojmy

1.7.1. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných

podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.7.2.  Kupujícím – spotebitelem je osoba, která pi uzavírání a plnní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské innosti.

1.7.3.  Kupující, kternení spotebitelem, je podnikatel, tj. osoba, která pi uzavírání a plnní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské innosti nebo v rámci samostatného vkonu svého povolání, pípadnosoba, která jedná jménem podnikatele nebo na jeho úet

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.  Na základregistrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující pistupovat do svého uivatelského rozhraní. Ze svého uivatelského rozhraní může kupující provádt objednávání zboí (dále jen „uivatelsket“).

2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní/licenční smlouvy (včetně OP).

2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení informací o rozměrech, materiálu, grafickém zpracování, podmínkách výroby a úprav na míru, doby dodání apod. a také uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží (tyto informace jsou rovněž uvedeny v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího). Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Náklady spojené s doručením zboží v ceně zahrnuty nejsou, není-li stanoveno jinak. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu s výjimkami (např. čl. 4.9.); v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového a aktuálního ceníku. Tímto ustanovením není omezena monost prodávajícího uzavít kupní smlouvu za individuálnsjednanch podmínek.

3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojench s balením a dodáním zboí. Informace o nákladech spojench s balením a dodáním zboí uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v pípadech, kdy je zboí doruováno v rámci území eské republiky.

3.3.  Sdělení ostatních zákonných informací se řídí ustanoveními § 1811, § 1820 a § 1821 NOZ.

3.4.  Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen

„e-shop“).

3.5.  Pro objednání zboží v e-shop vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o (dále § 1824 a násl. NOZ):

3.5.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu tlačítkem „přidat do košíku“),

3.5.2.  registraci či přihlášení kupujícího

3.5.3.  informace o způsobu a nákladech spojených s dodáním zboží a

3.5.4.  způsobu úhrady kupní ceny zboží (popř. i záloha) (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6.  Stejné informace je povinen sdlit prodávající kupujícímu i ped uzavením smlouvy prostednictvím ostatních prostedkkomunikace na dálku i osobním kontaktu.

3.7.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.8.  Kupující má právo svou objednávku stornovat do 1 dne ode dne odeslání, a to zasláním žádostí storna na adresu info@designempathy.cz.

3.9.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud kupující tuto objednávku dodatečně nepotvrdí, považuje se tato objednávka za neplatnou.

3.10.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) týkající se zboží v nabídce e-shop, prodávajícím není povinen toto formálně oznámit kupujícímu, a smlouva pak vzniká samotným doručením zboží kupujícímu.

3.11.  Pokud se jedná o „zboží na objednávku“, prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou s tím, že mu zašle návrh zpracování, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Až po vzájemném potvrzeném schválení je kupní smlouva uzavřena a zboží dáno k výrobě.

3.12.  Kupující se stane vlastníkem teprve úplnm zaplacením kupní ceny. Prodávající kupujícímu odevzdá vc, a vekeré doklady, které se k vci vztahují, a umoní mu nabt vlastnického práva k vci v souladu se smlouvou. Pi odeslání vci, prodávající odevzdá vc kupujícímu (podnikateli) pedáním prvnímu dopravci k peprav; kupujícímu (spotebiteli) pedáním spotebiteli pepravcem.

3.13.  Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje její předmět a je její nedílnou součástí.

3.14.  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.15.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.16.  Kopii OP obdrží kupující jako přílohu objednávky na zadanou emailovou adresu, a daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží při převzetí zboží na vyžádání a v elektronické podobě na email, není-li dohodnuto jinak.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1.  bezhotovostnpevodem na úet prodávajícího

platby v Kč v ČR: 247169596/0300 – Era, poštovní spořitelna (ČSOB)
platby v Euro nebo Kč ze Slovenska: 2500466869/8330 – Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“)

 

4.1.2.  bezhotovostně prostřednictvím služby PayPal (přes účet).

4.1.3. bezhotovostně prostřednictvím služby The Pay (platební kartou).

4.1.4. dobírkou

4.1.5.  „Zboží na objednávku“ lze platit pouze předem bezhotovostně na účet, a to co nejdříve po schválení motivu.

4.1.6. „Expresní výroba“ platí pouze u „zboží na objednávku“. Garance odevzdání zboží prvnímu přepravci do 6 pracovních dnů ode dne odeslání do výroby. Výše ceny za zboží se zdvojnásobí.

 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené

s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží, případné daně a poplatky, náklady na komunikaci prostředky na dálku.

4.3.  V pípadbezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnod uzavení kupní smlouvy.

4.4.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky), do předmětu platby uvede své jméno. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.  Prodávající je oprávněn v určitých případech vystavit zálohovou fakturu:

4.5.1.  cena objednaného zboí pevyuje hodnotu 5.000,- K, zálohová faktura může bt vystavena

až do výše 100% z ceny objednaného zboží

4.5.2.  objednané zboží má specifické vlastnosti dle individuálního požadavku kupujícího či není standardně skladem u smluvních dodavatelů, zálohová faktura může být vystavena až do výše 50% z ceny objednaného zboží

4.6.  Zboí zstává do úplného zaplacení a pevzetí ve vlastnictví prodávajícího, avak nebezpekody na vci pechází pevzetím zboí kupujícím (souvislost s l. 3.13., § 2123 NOZ). Prodávající je povinen vc zjevna dostatenoznait jako zásilku pro kupujícího.

4.7.  V případě prodlení s placením jakéhokoli peněžitého závazku, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a dále smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

4.8.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9.  Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb, změny sortimentu nabízeného zboží a změny cen v odůvodněných případech, zejména při změně peněžních kurzů, výrazného nárůstu inflace, nebo při výrazné a náhlé změně dodavatelských podmínek výrobce, nebo ostatních dodavatelů zboží. V případě změny kupní ceny, nebo chybné ceny u nepotvrzené objednávky nebo nedostatku či nemožnosti obstarat objednané zboží apod. je kupující informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou ceny souhlasí, objedná zboží jiné nebo svou objednávku zruší.

4.10.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, výdajový pokladní doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1818 a 1837 a násl. NOZ, nelze mimo jiné

odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho výslovným souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, smlouvy na dodávku zboží upraveného/vytvořeného podle přání kupujícího „zboží na objednávku/přání“, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání apod. (§ 1837).

5.2.  Nejedná-li se o pípad uvedenv l. 5.1. i o jinpípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (spotebitel) v souladu s ustanovením § 1829 a násl. NOZ (kupní smlouva uzavena distanním zpsobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele) právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání dvodu a bez jakékoli sankce, osobně či písemn, a to do 14 dnod pevzetí zboí; u smlouvy na nkolik druhzboi dodání v nkolika ástech je to do 14 dnod pevzetí poslední dodávky zboí; u smlouvy na opakovanou pravidelnou dodávku je to do 14 dnod pevzetí první dodávky zboí. Odstoupení od kupní smlouvy kupující pedem oznámí prodávajícímu na adresu elektronické poty prodávajícího info@designempathy.cz. Vjimkou je monost kupujícího stornovat odeslanou objednávku do 1 dne ode dne odeslání a to ádostí o storno na email info@designempathy.cz.

5.3.  Poruší-li některá ze smluvních stran prodlením svou smluvní povinnost podstatným způsobem, může druhá strana od smlouvy odstoupit, pokud to prodlévajícímu oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozví (§ 1977 a násl. s odkazem na § 1968 a násl. NOZ). Jde-li o nepodstatné porušení smluvních povinností, může druhá strana od smlouvy odstoupit v případě, když prodlévající strana svoji povinnost nesplní ani v poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě.

5.4.  V případě, že je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena písemná rámcová kupní smlouva, má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu rámcové kupní smlouvy k podstatné změně OP. Odešle-li však kupující objednávku v den následující po dni, v němž došlo ke změně OP, platí, že se změnou OP souhlasí. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu mimo jiné na adresu jeho sídla či na jeho adresu uvedenou pro doručování (i osobně) či na adresu elektronické pošty prodávajícího http://designempathy.cz. Již odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán a je povinen zaplatit kupní cenu.

5.5.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na náklady kupujícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu (nebo alespoň vhodně zabalené). Zboží musí být kompletní včetně příslušenství, návodu, záručního listu apod. a s dokladem o koupi a kopií průvodního dopisu (výjimka § 2110). Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

5.6.  Ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než od vrácení/prokázání vrácení zboží kupujícím (spotřebitelem) dle čl. 5.5. OP je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud prodávající shledá vše v pořádku, v nejbližším možném termínu msíního zútování vrátí kupujícímu vechny peněžní prostedky s vjimkou nákladna dodání (spotebitel má totiprávo na dodání zboí ve vybranch situacích zdarma), které od nho na základsmlouvy pijal, stejnm zpsobem, pop. ve form“kreditu i dárkového poukazu” u plnregistrovaného kupujícího (spotebitele). Prodávající je taktéoprávnn vrátit plnní poskytnuté kupujícím jipi vrácení zboí kupujícím.

5.7.  Kupující bere na vdomí, e pokud zboí vrácené kupujícím bude pokozeno, opotebeno i ástenspotebováno i nekompletní, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu kody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé kody je prodávající oprávnn jednostrannzapoíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8.  Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

5.9.  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit (storno objednávky) s výjimkou viz výše. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.10.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě nevrácení, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li však vydání tohoto předmětu dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

5.11.  V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde- li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu nejlevnějším způsobem nabízeným prodávajícím.

5.12.  V případě částečného započetí výroby zboží/plnění služby je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny zboží/služby.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘEPRAVA

6.1.  Není-li stanoveno jinak, je kupující povinen uhradit náklady spojené s dodáním objednaného zboí.

6.2.  Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč/měsíc (slovy: padesát korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.4.  V pípadsjednaného osobního pevzetí zboí v sídle prodávajícího, je prodávající povinen kupujícího dohodnutm zpsobem (elektronickou potou, telefonicky, apod.) vyzvat k osobnímu odbru zboí, a to nejpozdji následující pracovní den po obdrení zboí v místpevzetí. Kupující je povinen pedloit prodávajícímu doklad o úplném zaplacení zboí. Jiná osoba nekupující může zboí pevzít, pokud se prokáe zplnomocnním kupujícího, vystavenm na jeho jméno a platnm obanskm prkazem. Kupující je zárovepovinen si zboí prohlédnout za pítomnosti zástupce prodávajícího.

6.5.  Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s pevzetím zboí v sídle prodejce i nepevzetím od pepravce (i na jiném pedem dohodnutém míst), pechází na tohoto nebezpekody, ztráty a zniení vci.

6.6.  U vech výše uvedench zpsobdopravy platí, e jsou realizovány pouze ve vední den, není-li stanoveno jinak.

6.7.  V pípad, e je z dvodna strankupujícího nutno zboí doruovat opakovannebo jinm zpsobem, nebylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovanm doruováním zboí, resp. náklady spojené s jinm zpsobem doruení.

6.8.  V případě chybné objednávky ze strany kupujícího, je kupující povinen uhradit opětovnou dopravu dle aktuálního ceníku dopravce.
 

6.9.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda-li zboží nevykazuje vady, např. mechanické poškození obalu, počet balíků. Je-li tomu tak, má kupující právo zboží nepřevzít a s pověřeným pracovníkem přepravce sepsat protokol o škodě a nechat si to jím potvrdit (obsah: označení stran kupní smlouvy, zboží, cena popř. doložit objednávku, dopravce, poškození, datum a čas a místo). Následně je o tomto kupující povinen neprodleně informovat přepravce a prodávajícího, a to telefonicky, emailem či osobně. (souvislost s čl. 4.6. – případné poškození zboží u přepravce).

6.10.  Podpisem dodacího listu/faktury/vdajového pokladního dokladu kupující vyjaduje souhlas s pevzetím zboí a zárovestvrzuje, e obal zásilky obsahující zboí byl neporuen. Dodatená reklamace neúplnosti nebo vnjího pokození zásilky nezbavuje kupujícího práva vc reklamovat, dává vak prodejci monost prokázat, e se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. V pípadzjitní mechanického pokození zboí pi osobním pevzetí v provozovnprodávajícího je kupující oprávnn odstoupit od kupní smlouvy.

6.11.  V pípad, e po rozbalení dodaného zboí pepravcem zjistí kupující, e zboí je pokozené (nap. rozbité sklo), je povinen uplatnit reklamaci u pepravce. V pípad, e s tím prodávající vslovn(písemn) souhlasí, může kupujícím tuto reklamaci uplatnit u prodávajícího a prodávající ji bude uplatovat u pepravce.

6.12.  Dalí práva a povinnosti stran pi pepravzboí mohou upravit zvlátní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

6.13. Orientační ceník:

Zásilkovna 70 Kč (s dobírkou 110,-Kč)
Česká pošta – 110,- Kč (s dobírkou 140,- Kč)
DPD – 110,- Kč (s dobírkou 140,- Kč)

 

6.14. Dodací lhůta

  1. Zboží skladem je odesláno (není – li uvedeno jinak) – do 2-4 pracovních dnů od přijetí platby na bankovní účet prodávajícího.
  2. „Zboží na objednávku“ – 1-3 týdny od začátku výroby. Výroba začíná odesláním motivů do výroby v úterý v poledne (peníze však musí být připsány na účtu prodávajícího či alespoň zaslán printscreen platby na email), pokračuje zalitím šperků a končí následným tvrdnutím šperků v pondělí. Pokud se šperky budou shodovat se schváleným návrhem stran, budou zpravidla odesílány kupujícímu následující pondělí či úterý. Objednávky přijaté v úterý odpoledne, se vyrábí až další týden. V případě personalizovaných šperků ještě před výrobou zasílá náhled ke schválení. O termínu dodání objednaného zboží informuje prodávající kupujícího u jednotlivého zboží. Nebude-li možné dodržet termín dodání zboží, podá prodávající kupujícímu zprávu elektronickou poštou. Zboží posílá prodávající do výroby po objednání.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.  Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (spotřebitel) ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2082, § 2087, § 2099 a násl. s odkazem na § 1914 a násl. NOZ).

7.2.  Je-li smluvní stranou podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti (kupující), řídí se tyto vztahy mimo jiné i příslušnými obecně závaznými podmínkami autorizovaného servisu a podmínkami dovozců zboží do ČR. Prodávající nese vůči němu odpovědnost za škodu způsobenou prodávaným zbožím nejvýše do částky 200,- Kč, není-li stanoveno jinak.

7.3.  Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

7.4.  Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.5. Nebezpečí škody přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické právo ped odevzdáním vci, má prodávající ado odevzdání vci práva a povinnosti schovatele. To samé platí, pokud kupující nepevezme vc, i kdymu s ní bylo umonno nakládat.

7.6.  Prodlením strany s pevzetím vci vzniká druhé stranprávo vc po pedchozím upozornní na úet prodlévajícího vhodnm zpsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatenou piměřenou lhtu k pevzetí.

7.7.  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, e prodávaná vc pi pevzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, e v dob, kdy Kupující vc pevzal,

7.7.1. má vc jakost a uitné vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodejce nebo vrobce popsal nebo které Kupující oekával s ohledem na povahu zboí a na základreklamy jimi provádné, popípadjakost a uitné vlastnosti pro vc takového druhu obvyklé;

7.7.2. se vc hodí k úelu, který pro její pouití Prodejce uvádí nebo ke kterému se vc tohoto druhu obvykle pouívá;

7.7.3.  je vc v odpovídajícím mnoství, míe nebo hmotnosti; a

7.7.4.  vc vyhovuje poadavkm právních pedpis.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

7.8.1.  u vci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

7.8.2.  na opotebení vci zpsobené jejím obvyklm uíváním;

7.8.3.  u pouité vci na vadu odpovídající míe pouívání nebo opotebení, kterou vc mla pi pevzetí Kupujícím; nebo

7.8.4.  vyplvá-li to z povahy vci (nap. ivotnost).

7.9.  Kupující je oprávnn uplatnit právo z vady na prodávané zboí a poskytované sluby ve lht24 msíc, není-li stanoveno jinak nap. l. 7.8. a 7.19. (12 msíní záruní lhta u pouitého zboí) i jde o prodlouenou záruku (dále jen “záruní doba, ZD“). Záruní doba zaíná běžet pevzetím zboí kupujícím; pi odeslání zboí, zaíná běžet od dojití vci do místa urení.

7.10.  ZD se prodluuje se o dobu, po kterou byl vrobek v záruní opravn(to neplatí u neoprávnné reklamace). V pípadvyízení reklamace vmnou zboí za nové, ZD zane běžet nanovo od data vyízení reklamace. Doba trvání reklamace se poítá od následujícího dne po uplatnní reklamace do dne vyízení reklamace, tj. den, kdy byl kupující povinen vc pevzít.

7.11.  Zjistí-li kupující pi pevzetí zboí vady, musí tyto skutenosti sdlit vdy písemndoporuen, bez zbyteného odkladu, nejpozdji vak do 3 dn* od pevzetí zboí prodejci, a popsat datum dodání zboí, název vrobku, reklamované mnoství, popis závady (popípadfotografii) a návrh na vyízení reklamace. **

* V PŘÍPADĚ DODÁNÍ DOPRAVCEM, REKLAMACI UPLATNĚTE NEJPOZDĚJI NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ DEN PO DODÁNÍ  U ZPROSTŘEDKOVATELE ZÁSILKOVNY.

** V PŘÍPADĚ VADY NA ZBOŽÍ OSOBNĚ VYZVEDNUTÉHO V SÍDLE PRODÁVAJÍCÍHO, JE KUPUJÍCÍ POVINEN OZNÁMIT TUTO SKUTEČNOST PÍSEMNĚ ČI ELEKTRONICKY NA EMAIL INFO@DESIGNEMPATHY.CZ A TO TENTÝŽ PRACOVNÍ DEN, ZBOŽÍ NESMÍ BÝT POUŽITÉ. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE BOHUŽEL NEMŮŽE BÝT BRÁN ZŘETEL.

7.12.  Práva z odpovdnosti za vady zboí, pro které platí záruní doba, zaniknou, nebyla-li uplatnna v záruní dob.

7.13.  Kupující může vadné zboí na reklamaci zaslat eskou potou i donést osobnna adresu sídla prodávajícího Leona Prchová, Osadní 26, Praha 7, 17000 (neposílat na fakturaní adresu). Za okamik uplatnní reklamace se povauje okamik, kdy prodávající obdrel od kupujícího reklamované zboí. V pípadoprávnné reklamace, má zákazník právo na náhradu potovného v nutné výši.

7.14.  Reklamované zboí by mlo bt dkladnzabezpeeno, oznaeno viditelnREKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboí (vetnkompletního písluenství, souástí, dárku atd.), podrobnpopis závady a dostatené kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpátení adresa a tel. íslo) a pop. kopii nákupního dokladu, volba zpsobu vyízení reklamace (viz níe). Bez výše uvedeného je znemonna identifikace pvodu i závady zboí. Kupujícímu-spotebitel může prokázat a doloit uvedené skutenosti i jinak, nap. vpis z bankovního útu o koupi zboí. Kupující-podnikatel doloí platnost záruky pedloením nákupního dokladu, pop. i dokladu o reklamaci (stejné sériové íslo jako na reklamovaném zboí). Zákazník je povinen pedloit reklamované zboí vyitné, zbavené vech neistot a hygienicky nezávadné, jinak je prodejce oprávnn ho odmítnout k reklamanímu ízení (viz Vyhláka Ministerstva zdravotnictví . 440/2000 Sb., v platném znní).

7.15.  V pípad, e vc pi pevzetí kupujícím nespluje l. 7.7. (dále jen “vada”), tzv. jde o podstatné poruení smlouvy (§ 2002/1 a § 2106), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatna bez zbyteného odkladu vc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouv, a to podle poadavku kupujícího buvmnou vci, dodáním chybjící ásti, nebo její opravou; není-li takovpostup mon, může kupující poadovat piměřenou slevu z ceny vci nebo od smlouvy odstoupit. Na piměřenou slevu má kupující nárok i v pípad, e mu prodávající nemůže dodat novou vc bez vad, vymnit její souást nebo vc opravit, nebo i v pípad, e prodávající nezjedná nápravu v piměřené dobnebo e by zjednání nápravy spotebiteli psobilo znané obtíe. Tento odstavec neplatí, pokud kupující ped pevzetím vci o vadvdl nebo vadu sám zpsobil. Vada vci, která se projeví bhem esti (6) msícode dne jejího pevzetí, se povauje za jiexistující pi jejím pevzetí, pokud to neodporuje povaze vci nebo pokud se neprokáe opak

7.16.  Kupující oznámí volbu nápravy pi oznámení vady, nebo bez zbyteného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující zmnit bez souhlasu prodávajícího, ledae jde o opravu vady, která se ukáe jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v piměřené lhtě či oznámí-li kupujícímu, e vady neodstraní, může kupující poadovat místo odstranní vady piměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo vas, má práva jako v pípadnepodstatného poruení smlouvy.

7.17.  Jedná-li se o nepodstatné poruení smlouvy (§ 2107), má kupující právo na odstranní vady, anebo na piměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, i odstranit právní vadu; jiné vady může odstranit dle své volby opravou vci nebo dodáním nové vci.

7.18.  V pípad, e prodávající vadu vci neodstraní vas nebo odmítne odstranit, může kupující poadovat slevu z kupní ceny, i od smlouvy odstoupit. Zmnu volby může Kupující zmnit jen se souhlasem prodávajícího. Obdobnplatí i pro vady, které znemožňují ádné uívání vci pro opakovanvskyt vady po opravnebo pro vtí poet vad.

7.19.  U vcí prodávanch za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena (nap. pouité, pokozené, nekompletní atd.). Za vadu zboí se nepovauje mimo jiné obvyklbarevnnebo strukturovanrozdíl u pírodních materiál(nap. kůže, kámen), textilních a umlch materiál(nap. drobné odchylky ve vzoru nebo barevném tónu), lakovanch a kachlovch ploch (nap. drobná zmna odstínu vlivem laku, tepla, chemickch úinkbarev atd.)*. Dále prodávající neodpovídá za vady vzniklé (v pípad, e taková innost není inností obvyklou a pitom není zakázána v piloeném návodu k pouití (nap. elektrickm peptím (viditelnspálené souástky nebo ploné spoje) s vjimkou běžnch odchylek, pouíváním zboí v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, praností, vlhkostí, chemickmi a mechanickmi vlivy prostedí, které je pímo prodávajícím nebo vrobcem ureno, neodbornm zacházením, nebo zanedbáním pée o zboí, provedením nekvalifikovaného zásahu i zmnou parametrzboí, které bylo upravováno zákazníkem (nátry, ohbání atd.), vznikla-li vada v dsledku této úpravy, zboí bylo pokozeno pírodními ivly nebo vyšší mocí, u spotebního zboí (nap. baterie) s 6ti msíní ivotností, kdy vada je zpsobena opotebením z dvodu obvyklého uívání, apod. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboí, jejsou v rozporu s výše uvedenmi podmínkami, kupujícím a prodávajícím vslovndohodnuty, vymínny nebo prodávajícím deklarovány, pípadnje lze oekávat vzhledem k provádné reklamnebo obvyklému zpsobu uití zboí.

* Barva šperku není totožná se zaslaným náhledem (z důvodů odlišných kalibrací monitorů se může vyskytnout malá odchylka v barvách u zasílaných náhledů u

šperků na přání). Na šperku jsou miniaturní bublinky (drobné bublinky, které nijak nekazí estetiku šperku, jsou znakem ruční práce a nedají se při výrobě ovlivnit). Šperky, které obsahují větší množství bublinek samozřejmě nezasíláme a vyrábíme raději znovu. Písmo není čitelné na dálku (při objednávání si naši zákazníci musí uvědomit, jak je šperk veliký a u drobných šperků (například manžetových knoflíčků) si zvolit raději méně textu a výraznější písmo. Když by nebyl text vůbec čitelný, samozřejmě na to zákazníka vždy upozorníme. Setkali jsme se ale i s lidmi, kteří si představovali, že text bude viditelný s tenkým písmem i na několik metrů, což je prakticky nemožné).

7.20.  Reklamované zboí bude testováno jen na písemnvytknuté závady.

7.21.  Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve sloitch pípadech do 3 pracovních dn. Do této lhty se nezapoítává doba podle druhu vrobku potebná k odbornému posouzení vady. Reklamace vetnodstranní vady bude vyízena bez zbyteného odkladu, nejpozdji do 30 dnode dne uplatnní reklamace. Tuto lhtu je moné prodlouit po domluvs kupujícím- spotebitelem s podmínkou, e takové prodlouení nesmí bt na dobu neuritou nebo nepiměřendlouhou. Po marném uplynutí této lhty se má za to, e vada na vci skutenexistovala a spotebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Jedná- li se o pípad kupujícího-podnikatele, o reklamaci bude rozhodnuto nejpozdji do 40 dnode dne jejího uplatnní.

7.22.  O prbhu a vyízení reklamace informuje prodávající kupujícího emailem, pop.telefonicky i písemn. Pokud si kupující nevyzvedne zboí do 1 msíce od uplynutí doby, kdy mla bt reklamace provedena, a byla-li provedena pozdji, do 1 msíce od vyrozumní o jejím provedení je kupující povinen uhradit ástku za uskladnní zboí.

7.23.  Kupující má právo na úhradu nutnvynaloench náklad, které mu vznikly v souvislosti s uplatnním oprávnnch práv z odpovdnosti za vady a byly vynaloeny skutena úeln(nap. potovné). V pípadodstoupení od smlouvy z dvodu vady vci má spotebitel navíc právo na úhradu pímch nákladsouvisejících s odstoupením.

7.24.  Pi vdeji zboí po vyízení reklamace je kupující povinen pedloit doklad o uplatnní/pijetí reklamace a prokázat svou totonost. Prodávající zárovevydá kupujícímu doklad o uplatnné reklamaci, zejm. co bylo obsahem, datum a zpsob vyízení reklamace, vetnpotvrzení o provedení opravy a dobtrvání reklamace, pípadnodvodnní zamítnutí reklamace.

7.25.  V pípadzamítnutí opravy pro neoprávnnost uplatnní, může prodávající se souhlasem provést placenou opravu. Ped opravou bude kupující informován o cenopravy, rozsahu a nutné dob, a to ve na základpísemné servisní smlouvy.

 

8. DALŠÍ PRODEJ ZBOŽÍ A JEHO OMEZENÍ

8.1.  Kupující je oprávnn prodávat zboí dalím kupujícím, kteí nejsou konenmi zákazníky, ale kupujícími ve smyslu tchto OP (podnikateli) pouze s písemnm souhlasem prodávajícího. O tento souhlas je povinen zaádat kupující emailem prodávajícího ped dalím prodejem zboí. V ádosti musí uvést kupující identifikaci dalího kupujícího, tj. firmu podnikatele (jméno a píjmení) i firmu právnické osoby, Ia kontaktní údaje (email, místo podnikání nebo sídlo). Pokud prodávající neudlí souhlas do 5 pracovních dní ode dne doruení ádosti, ádost je povaována za zamítnutou.

8.2.  Kaddalí kupující je povinen dodrovat OP prodávajícího a jednat v jejich souladu, o emje kupující, kterzboí dále prodává povinen tyto osoby pouit.

8.3.  Prodávající má nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kv pípad, e by kupující poruil povinnost dalího prodeje bez souhlasu prodávajícího a dále pi poruení povinnosti mlenlivosti i práv z duevního vlastnictví dle l. 9 a 10 níe. Tímto ustanovením není doten nárok prodávajícího na náhradu kody v celé výši.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.  Kupující bere na vdomí, e programové vybavení a dalí souásti tvoící webové rozhraní obchodu (vetnfotografií nabízeného zboí) jsou chránny autorskm právem. Kupující se zavazuje, e nebude vykonávat ádnou innost, která by mohla jemu nebo tetím osobám umonit neoprávnnzasahovat i neoprávnnuít programové vybavení nebo dalí souásti tvoící webové rozhraní obchodu.

9.2.  Kupující dále bere na vdomí, e zboí vyrobené/upravené prodávajícím vetnjeho fotografií je chránno autorskm právem. Kupující souhlasí s uveejnním fotografií jím zakoupeného zboí na webu prodejce, internetu, propaganích materiálech apod., není- li vslovnstanoveno jinak.

9.3.  Kupující není oprávnn pi vyuívání webového rozhraní obchodu pouívat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je moné uívat jen v rozsahu, kternení na úkor práv ostatních zákazníkprodávajícího a kterje v souladu s jeho urením.

9.4.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán ádnmi kodexy chování.

9.5.  Kupující bere na vdomí, e prodávající nenese odpovdnost za chyby vzniklé v dsledku zásahtetích osob do webové stránky nebo v dsledku uití webové stránky v rozporu s jejich urením.

10. MLČENLIVOST A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

10.1.  Prodávající a kupující jsou povinni zachovat mlenlivost o vekerch údajích a informacích („dvrné“), které se v souvislosti s uzavením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpístupnny, piemtyto informace nebudou mít povahu běžnveejnpístupnch informací. Tato povinnost trvá i po ukonení kupní smlouvy. Prodávající a kupující se vzájemnzavazují, e neposkytnou tetím osobám ádné informace, které jim byly zpístupnny v souvislosti s plnním kupní smlouvy a nejsou veejndostupné. Prodávající a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle § 504 a § 2985 NOZ v pípad, e byly smluvní strany upozornny na skutenost, e konkrétní informace jsou pedmtem obchodního tajemství.

10.2.  Uzavením kupní smlouvy kupujícímu nevznikají ádná práva k prmyslovému a jinému duevnímu vlastnictví (zejména k ochrannm známkám, obchodní firm, firemnímu logu) prodávajícího i dalích osob, jejichprodukty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, není-li stanoveno jinak. Právo na ochranu ped nekalou soutěží zstává nedoteno.

10.3.  Vekeré prodávajícím vyrobené/úprava zboí, reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná oznaení zboí a obsah webovch stránek prodávajícího jsou chránna dle autorského zákona, zákona o ochrannch známkách a podle píslunch ustanovení NOZ o nekalé soutěži, v platném znní. Bez prokazatelného písemného souhlasu prodávajícího, je vslovnzakázáno jejich kopírování a dalení jakmkoliv zpsobem. Tento souhlas může prodávající bez udání dvodu kupujícímu kdykoli odebrat.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1.  Ochrana osobních údajkupujícího, kterje fyzickou osobou, je poskytována zákonem . 101/2000 Sb., o ochranosobních údaj, ve znní pozdjích pedpis.

11.2.  Kupující souhlasí se zpracováním tchto svch osobních údaj: jméno a píjmení, adresa bydlit, identifikaní íslo, daové identifikaní íslo, adresa elektronické poty, telefonní íslo (dále spolenve jen jako „osobní údaje“).

11.3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajprodávajícím, a to pro úely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro úely vedení uivatelského útu a pro úely zasílání informací a obchodních sdlení kupujícímu.

11.4.  Kupující bere na vdomí, e je povinen své osobní údaje (pi registraci, ve svém uivatelském útu, pi objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádt správna pravdiva e je povinen bez zbyteného odkladu informovat prodávajícího o zmnve svch osobních údajích.

11.5.  Zpracováním osobních údajkupujícího může prodávající pověřit tetí osobu, jakoto zpracovatele. Kromosob dopravujících zboí nebudou osobní údaje prodávajícím bez pedchozího souhlasu kupujícího pedávány tetím osobám.

11.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neuritou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobautomatizovanm zpsobem nebo v titné podobneautomatizovanm zpsobem.

11.7.  Kupující potvrzuje, e poskytnuté osobní údaje jsou pesné a e byl pouen o tom, e se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údaj.

11.8.  V pípad, e by se kupující domníval, e prodávající nebo zpracovatel (l. 9.4.) provádí zpracování jeho osobních údaj, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního ivota kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepesné s ohledem na úel jejich zpracování, může:

11.8.1.  poádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvtlení,

11.8.2.  poadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklstav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnní nebo likvidaci osobních údaj. Je-li ádost kupujícího podle pedchozí vty shledána oprávnnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodlenzávadnstav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel ádosti, má kupující právo obrátit se pímo na Úad pro ochranu osobních údaj. Tímto ustanovením není doteno oprávnní kupujícího obrátit se se svm podntem na Úad pro ochranu osobních údajpímo.

 

11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen

tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zboím, slubami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdlení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Totéplatí pro zasílání ostatními prostedky komunikace na dálku (pota, fax, telefon apod.).

12.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho poíta. V pípad, e je nákup na webové stránce moné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniby docházelo k ukládání tzv. cookies na poítakupujícího, může kupující souhlas podle pedchozí vty kdykoliv odvolat.

13. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, není-li stanoveno jinak.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.  Vekeré smluvní vztahy jsou uzaveny v souladu s právním ádem eské republiky, zejména s ustanoveními zákonem . 89/2012 Sb., Novobanskzákoník v platném znní.

14.2.  Smluvní strany ujednávají, e rozhodnm právem, kterm se ídí právní vztahy smluvních stran vzniklé z kupní smlouvy (smlouvy o dílo, tchto obchodních podmínek) i právní vztahy smluvní takto v nich vslovnneupravené, je právní ád R. Soudem píslunm k projednání a rozhodnutí vech pípadnch sporvzniklch mezi kupujícím a prodávajícím podle tchto smluv a OP nebo v souvislosti s nimi je obecnsoud prodávajícího (zhotovitele) (tedy Bc. Leony Prchové).

14.3.  Pokud vztah související s uitím webové stránky nebo právní vztah zaloenkupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniní) prvek, pak strany sjednávají, e vztah se ídí eskm právem. Tímto nejsou dotena práva spotebitele vyplvající z obecnzávaznch právních pedpis.

14.4.  Prodávající je oprávnn k prodeji zboí na základě živnostenského oprávnní a innost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. ivnostenskou kontrolu provádí v rámci své psobnosti písluný živnostenskad.

14.5.  Platné OP jsou k dispozici na prodejnách (2) prodávajícího a na jeho internetovch stránkách a kadkupující je pi koupi zboí na tyto upozornn a s tmito má monost se seznámit. Prodávající je oprávnn OP doplovat i mnit v souvislosti se zmnou platnch právních úprav a v souvislosti se zmnou na trhu zboí, které prodávající nabízí. Je-li nkteré ustanovení OP neplatné nebo neúinné, nebo se takovm stane, namísto neplatnch ustanovení nastoupí ustanovení, jehosmysl se neplatnému ustanovení co nejvíce pibliuje. Neplatností nebo neúinností jednoho ustanovení není dotena platnost ostatních ustanovení. Zmny a doplky smlouvy i OP vyadují písemnou formu. Zmnit OP lze i jednostrann, 1druhé stranse tato zmna oznámí písemnco nejdíve a ta je oprávnna monost zmny odmítnout a závazek z tohoto dvodu vypovdt ve lht15 dní od doruení (§ 1752 NOZ). Tímto ustanovením nejsou dotena práva a povinnosti vzniklá po dobu úinnosti pedchozího znní OP.

14.6.  Smlouva vetnOP je archivována prodávajícím v elektronické podobpo dobu minimáln5 let a není pístupná.

14.7.  Smlouva a ostatní dokumenty jsou vyhotoveny v eském jazyce, není-li stanoveno jinak.

14.8.  Kontaktní údaje prodávajícího: Adresa pro doruování Leona Prchová, Osadní 26, Praha 7, 17000, Fakturaní adresa: Leona Prchová, Husinecká 929/5, Tábor, PS390 02, eská republika, adresa elektronické poty info@designempathy.cz, telefon +420 776 561 829. Webové stránky http://designempathy.cz.

 

Tyto OP nabývají platnosti dne 8. 11. 2018 a v plném rozsahu ruší předchozí OP.

V Praze dne 8.11.2018