Obchodní podmínky

design empathy
 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Design empathy , Bc. Leona Prchová
Faktura
ní adresa: Husinecká 929/5, Tábor, PS390 02
Doru
ovací adresa: Osadní 26, Praha 7, PS170 00
I
: 88176291, DI: CZ8860211822
zapsané v
ivnostenském rejstíku píslunMstského úadu Tábor
pro prodej zbo
í prostednictvím on-line obchodu umístného na internetové adrese http://designempathy.cz

(dále jen „prodávající“)

1.2.  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran pi vyuívání webové stránky prodávajícího umístné na adrese http://designempathy.cz (dále jen „webová stránka“) a dalí související právní vztahy.

1.3.  Ustanovení odchylná od OP je moné sjednat v kupní smlouv. Odchylná ujednání v kupní smlouvmají pednost ped ustanoveními OP.

1.4.  Ustanovení OP jsou nedílnou souástí kupní smlouvy. Kupní (a to i ve formobjednávky- akceptace a následného vystavení dokladu o koupi) a OP jsou vyhotoveny v eském jazyce.

1.5.  Tyto OP se obdobna v racionálnaplikovatelné míe pouijí i pi objednávce prostednictvím jiného prostedku komunikace na dálku (nap. email) (podprn§ 1820, § 1824 a násl. a § 2079 a násl. NOZ) a s uritmi obmnami i pi objednávce osobnna prodejně či mimo prodejní prostory kupujícího (vyplnní objednávky-formuláe i rovnou koupna míst), zejména popisem objednávky, vyplnním listinného objednávkového formuláe apod., není-li stanoveno jinak.

1.6.  Tyto OP jsou viditelnumístny na titulní stránce on-line obchodu v její dolní levé ásti (http:// designempathy.cz) a kupujícímu je umonno se s nimi v dostatené míe seznámit ped odesláním své objednávky. Okamikem podání objednávky kupující potvrzuje, e se seznámil s tmito OP a e s nimi vslovnsouhlasí, a to ve znní platném a úinném v momentodeslání objednávky. Obstrany jsou uzavením kupní smlouvy vázány tmito obchodními podmínkami.

1.7.  Pojmy

1.7.1. Prodávajícím je osoba, která pi uzavírání a plnní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské innosti. Je to podnikatel, kterpímo nebo prostednictvím jinch

podnikateldodává kupujícímu vrobky nebo poskytuje sluby.

1.7.2.  Kupujícím – spotebitelem je osoba, která pi uzavírání a plnní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské innosti.

1.7.3.  Kupující, kternení spotebitelem, je podnikatel, tj. osoba, která pi uzavírání a plnní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské innosti nebo v rámci samostatného vkonu svého povolání, pípadnosoba, která jedná jménem podnikatele nebo na jeho úet

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.  Na základregistrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující pistupovat do svého uivatelského rozhraní. Ze svého uivatelského rozhraní může kupující provádt objednávání zboí (dále jen „uivatelsket“).

2.2.  Pi registraci na webové stránce a pi objednávání zboí je kupující povinen uvádt správna pravdivvechny údaje. Údaje uvedené v uivatelském útu je kupující pi jakékoliv jejich zmnpovinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uivatelském útu a pi objednávání zboí jsou prodávajícím povaovány za správné.

2.3.  Pístup k uivatelskému útu je zabezpeen uivatelskm jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlenlivost ohledninformací nezbytnch k pístupu do jeho uivatelského útu a bere na vdomí, e prodávající nenese odpovdnost za poruení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.  Kupující není oprávnn umonit vyuívání uivatelského útu tetím osobám.

2.5.  Prodávající může zruit uivatelsket, a to zejména v pípad, kdy kupující svj uivatelsket déle ne2 roky nevyuívá, i v pípad, kdy kupující poruí své povinnosti z kupní/licenní smlouvy (vetnOP).

2.6.  Kupující bere na vdomí, e uivatelsket nemusí bt dostupnnepetrit, a to zejména s ohledem na nutnou údrbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, pop. nutnou údrbu hardwarového a softwarového vybavení tetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboí nabízeného prodávajícím k prodeji, a to vetnuvedení informací o rozmrech, materiálu, grafickém zpracování, podmínkách vroby a úprav na míru, doby dodání apod. a také uvedení cen jednotlivého nabízeného zboí (tyto informace jsou rovněž uvedeny v katalozích, prospektech a jinch tiskovinách prodávajícího). Ceny nabízeného zboí jsou uvedeny vetndanz pidané hodnoty. Náklady spojené s doruením zboí v cenzahrnuty nejsou, není-li stanoveno jinak. Nabídka prodeje zboí a ceny tohoto zboí zstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu s vjimkami (nap. l. 4.9.); v titném ceníku jsou platné do vydání nového a aktuálního ceníku. Tímto ustanovením není omezena monost prodávajícího uzavít kupní smlouvu za individuálnsjednanch podmínek.

3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojench s balením a dodáním zboí. Informace o nákladech spojench s balením a dodáním zboí uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v pípadech, kdy je zboí doruováno v rámci území eské republiky.

3.3.  Sdlení ostatních zákonnch informací se ídí ustanoveními § 1811, § 1820 a § 1821 NOZ.

3.4.  Objednávat zboí je mono prostednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen

„e-shop“).

3.5.  Pro objednání zboí v e-shop vyplní kupující objednávkovformuláve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkovformuláobsahuje zejména informace o (dále § 1824 a násl. NOZ):

3.5.1.  objednávaném zboí (objednávané zboí „vloí“ kupující do elektronického nákupního koíku webového rozhraní obchodu tlaítkem „pidat do koíku“),

3.5.2.  registraci i pihláení kupujícího

3.5.3.  informace o zpsobu a nákladech spojench s dodáním zboí a

3.5.4.  zpsobu úhrady kupní ceny zboí (pop. i záloha) (dále spolenjen jako „objednávka“).

3.6.  Stejné informace je povinen sdlit prodávající kupujícímu i ped uzavením smlouvy prostednictvím ostatních prostedkkomunikace na dálku i osobním kontaktu.

3.7.  Ped zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umonno zkontrolovat a mnit údaje, které do objednávky kupující vloil, a to i s ohledem na monost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé pi zadávání dat do objednávky. Objednávku odele kupující prodávajícímu kliknutím na tlaítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím povaovány za správné.

3.8.  Kupující má právo svou objednávku stornovat do 1 dne ode dne odeslání, a to zasláním žádostí storna na adresu info@designempathy.cz.

3.9.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud kupující tuto objednávku dodatečně nepotvrdí, považuje se tato objednávka za neplatnou.

3.10.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doruením pijetí objednávky (akceptací) tkající se zboí v nabídce e-shop, prodávajícím není povinen toto formálnoznámit kupujícímu, a smlouva pak vzniká samotnm doruením zboí kupujícímu.

3.11.  Pokud se jedná o „zboí na objednávku“, prodávající po obdrení objednávky toto obdrení kupujícímu potvrdí elektronickou potou s tím, e mu zale návrh zpracování, a to na adresu

elektronické poty kupujícího uvedenou v uivatelském rozhraní i v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Apo vzájemném potvrzeném schválení je kupní smlouva uzavena a zboí dáno k vrob.

3.12.  Kupující se stane vlastníkem teprve úplnm zaplacením kupní ceny. Prodávající kupujícímu odevzdá vc, a vekeré doklady, které se k vci vztahují, a umoní mu nabt vlastnického práva k vci v souladu se smlouvou. Pi odeslání vci, prodávající odevzdá vc kupujícímu (podnikateli) pedáním prvnímu dopravci k peprav; kupujícímu (spotebiteli) pedáním spotebiteli pepravcem.

3.13.  Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, objednávka uzavenou smlouvu blíe specifikuje a konkretizuje její pedmt a je její nedílnou souástí.

3.14.  Kupující bere na vdomí, e prodávající není povinen uzavít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které díve podstatnm zpsobem poruily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.15.  Kupující souhlasí s pouitím komunikaních prostedkna dálku pi uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu pi pouití komunikaních prostedkna dálku v souvislosti s uzavením kupní smlouvy (náklady na internetové pipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.16.  Kopii OP obdrí kupující jako pílohu objednávky na zadanou emailovou adresu, a daovdoklad obsahující základní údaje smlouvy obdrí pi pevzetí zboí na vyádání a v elektronické podobna email, není-li dohodnuto jinak.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboí a pípadné náklady spojené s dodáním zboí dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími zpsoby:

4.1.1.  bezhotovostnpevodem na úet prodávajícího

platby v Kv R: 247169596/0300 – Era, potovní spoitelna (SOB)
platby v Euro nebo Kze Slovenska: 2500466869/8330 – Fio banka (dále jen „úet prodávajícího“)

4.1.2.  bezhotovostnprostednictvím sluby PayPal (pes úet).

4.1.3.  „Zboí na objednávku“ lze platit pouze pedem bezhotovostnna úet, a to co nejdíve po schválení motivu.

4.1.4. „Expresní vroba“ platí pouze u „zboí na objednávku“. Garance odevzdání zboí prvnímu pepravci do 6 pracovních dnode dne odeslání do vroby. Výše ceny za zboí se zdvojnásobí.

4.2. Spolens kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené

s balením a dodáním zboí ve smluvené výši. Není-li uvedeno vslovnjinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboí, pípadné dana poplatky, náklady na komunikaci prostedky na dálku.

4.3.  V pípadbezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnod uzavení kupní smlouvy.

4.4.  V pípadbezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboí spolens uvedením variabilního symbolu platby (íslo objednávky), do pedmtu platby uvede své jméno. V pípadbezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splnn okamikem pipsání písluné ástky na úet prodávajícího.

4.5.  Prodávající je oprávnn v uritch pípadech vystavit zálohovou fakturu:

4.5.1.  cena objednaného zboí pevyuje hodnotu 5.000,- K, zálohová faktura může bt vystavena

ado výše 100% z ceny objednaného zbo

4.5.2.  objednané zboí má specifické vlastnosti dle individuálního poadavku kupujícího i není standardnskladem u smluvních dodavatel, zálohová faktura může bt vystavena ado výše 50% z ceny objednaného zbo

4.6.  Zboí zstává do úplného zaplacení a pevzetí ve vlastnictví prodávajícího, avak nebezpekody na vci pechází pevzetím zboí kupujícím (souvislost s l. 3.13., § 2123 NOZ). Prodávající je povinen vc zjevna dostatenoznait jako zásilku pro kupujícího.

4.7.  V pípadprodlení s placením jakéhokoli peněžitého závazku, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dluné ástky za kadden prodlení a dále smluvní pokutu ve výši 0,1% z dluné ástky za kadden prodlení s úhradou.

4.8.  Pípadné slevy z ceny zboí poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemnkombinovat.

4.9.  Prodávající si vyhrazuje právo tiskovch chyb, zmny sortimentu nabízeného zboí a zmny cen v odvodnnch pípadech, zejména pi zmnpeněžních kurz, vrazného nárstu inflace, nebo pi vrazné a náhlé zmndodavatelskch podmínek vrobce, nebo ostatních dodavatelzboí. V pípadzmny kupní ceny, nebo chybné ceny u nepotvrzené objednávky nebo nedostatku i nemonosti obstarat objednané zboí apod. je kupující informován. Ten se pak rozhodne, zda se zmnou ceny souhlasí, objedná zboí jiné nebo svou objednávku zruí.

4.10.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecnzávaznmi právními pedpisy, vystaví prodávající ohlednplateb provádnch na základkupní smlouvy kupujícímu daovdoklad – fakturu, vdajovpokladní doklad. Prodávající je plátcem danz pidané hodnoty. Daovdoklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboí a zale jej v elektronické podobna elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vdomí, e dle ustanovení § 1818 a 1837 a násl. NOZ, nelze mimo jiné

odstoupit od smlouvy na poskytování slueb, jestlie s jejich plnním bylo s jeho vslovnm souhlasem zapoato ped uplynutím lhty 14 dnod pevzetí plnní, smlouvy na dodávku zboí nebo slueb, jejichcena závisí na vchylkách finanního trhu nezávisle na vli dodavatele, smlouvy na dodávku zboí upraveného/vytvoeného podle pání kupujícího „zboí na objednávku/pání“, jakoi zboí, které podléhá opotebení nebo zastarání apod. (§ 1837).

5.2.  Nejedná-li se o pípad uvedenv l. 5.1. i o jinpípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (spotebitel) v souladu s ustanovením § 1829 a násl. NOZ (kupní smlouva uzavena distanním zpsobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele) právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání dvodu a bez jakékoli sankce, osobně či písemn, a to do 14 dnod pevzetí zboí; u smlouvy na nkolik druhzboi dodání v nkolika ástech je to do 14 dnod pevzetí poslední dodávky zboí; u smlouvy na opakovanou pravidelnou dodávku je to do 14 dnod pevzetí první dodávky zboí. Odstoupení od kupní smlouvy kupující pedem oznámí prodávajícímu na adresu elektronické poty prodávajícího info@designempathy.cz. Vjimkou je monost kupujícího stornovat odeslanou objednávku do 1 dne ode dne odeslání a to ádostí o storno na email info@designempathy.cz.

5.3.  Poruí-li nkterá ze smluvních stran prodlením svou smluvní povinnost podstatnm zpsobem, může druhá strana od smlouvy odstoupit, pokud to prodlévajícímu oznámí bez zbyteného odkladu poté, co se o prodlení dozví (§ 1977 a násl. s odkazem na § 1968 a násl. NOZ). Jde-li o nepodstatné poruení smluvních povinností, může druhá strana od smlouvy odstoupit v pípad, kdyprodlévající strana svoji povinnost nesplní ani v poskytnuté dodatené piměřené lht.

5.4.  V pípad, e je mezi prodávajícím a kupujícím uzavena písemná rámcová kupní smlouva, má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu rámcové kupní smlouvy k podstatné zmnOP. Odele-li vak kupující objednávku v den následující po dni, v nmdolo ke zmnOP, platí, e se zmnou OP souhlasí. Odstoupení od smlouvy musí bt uinno písemnou formou a je úinné okamikem jeho doruení prodávajícímu mimo jiné na adresu jeho sídla i na jeho adresu uvedenou pro doruování (i osobn) i na adresu elektronické poty prodávajícího http://designempathy.cz. Jiodeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboí neodvolatelnvázán a je povinen zaplatit kupní cenu.

5.5.  V pípadodstoupení od smlouvy dle l. 5.2. OP se kupní smlouva od poátku ruí. Zboí musí bt prodávajícímu vráceno bez zbyteného odkladu, nejpozdji do 14 dnod odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na náklady kupujícího. Zboí musí bt prodávajícímu vráceno nepokozené a neopotebené a, je-li to moné, v pvodním obalu (nebo alespovhodnzabalené). Zboí musí bt kompletní vetnpísluenství, návodu, záruního listu apod. a s dokladem o koupi a kopií prvodního dopisu (vjimka § 2110). Neposílejte zboí na dobírku, doporuujeme Vám zboí pojistit.

5.6.  Ve lht14 dnod odstoupení od smlouvy, ne vak díve neod vrácení/prokázání vrácení zboí kupujícím (spotebitelem) dle l. 5.5. OP je prodávající oprávnn provést pezkoumání vráceného zboí, zejména za úelem zjitní, zdali vrácené zboí není pokozeno, opotebeno i ástenspotebováno. Pokud prodávající shledá ve v poádku, v nejbližším moném termínu msíního zútování vrátí kupujícímu vechny peněžní prostedky s vjimkou nákladna dodání (spotebitel má totiprávo na dodání zboí ve vybranch situacích zdarma), které od nho na základsmlouvy pijal, stejnm zpsobem, pop. ve form“kreditu i dárkového poukazu” u plnregistrovaného kupujícího (spotebitele). Prodávající je taktéoprávnn vrátit plnní poskytnuté kupujícím jipi vrácení zboí kupujícím.

5.7.  Kupující bere na vdomí, e pokud zboí vrácené kupujícím bude pokozeno, opotebeno i ástenspotebováno i nekompletní, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu kody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé kody je prodávající oprávnn jednostrannzapoíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8.  Neoznámil-li kupující vadu vci vas, pozbvá právo odstoupit od smlouvy.

5.9.  Do doby pevzetí zboí kupujícím je prodávající oprávnn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit (storno objednávky) s vjimkou viz výše. V takovém pípadvrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbyteného odkladu, a to bezhotovostnna úet urenkupujícím.

5.10.  Je-li spolense zboím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavena s rozvazovací podmínkou, e dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotebitelem, pozbvá darovací smlouva ohledntakového dárku úinnosti a kupující je povinen spolu se zboím prodávajícímu vrátit i poskytnutdárek. V pípadnevrácení, budou tyto hodnoty chápány jako bezdvodné obohacení spotebitele. Není-li vak vydání tohoto pedmtu dobe moné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

5.11.  V pípadodstoupení od smlouvy ponese spotebitel náklady spojené s navrácením zboí, a jde- li o smlouvu uzavenou prostednictvím prostedku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboí, jestlie toto zboí nemůže bt vráceno pro svou povahu nejlevnjím zpsobem nabízenm prodávajícím.

5.12.  V pípadě částeného zapoetí vroby zboí/plnní sluby je spotebitel povinen uhradit pomrnou ást ceny zboí/sluby.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘEPRAVA

6.1.  Není-li stanoveno jinak, je kupující povinen uhradit náklady spojené s dodáním objednaného zboí.

6.2.  Zpsob doruení zboí uruje prodávající, není-li v kupní smlouvstanoveno jinak. V pípad, e je zpsob dopravy smluven na základpoadavku kupujícího, nese kupující riziko a pípadné dodatené náklady spojené s tímto zpsobem dopravy.

6.3.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboí na místo urené kupujícím v objednávce, je kupující povinen pevzít zboí pi dodání. Nepevezme-li kupující zboí pi dodání, je prodávající oprávnn poadovat poplatek za uskladnní ve výši 50 K/msíc (slovy: padesát korun eskch) nebo je prodávající oprávnn od kupní smlouvy odstoupit.

6.4.  V pípadsjednaného osobního pevzetí zboí v sídle prodávajícího, je prodávající povinen kupujícího dohodnutm zpsobem (elektronickou potou, telefonicky, apod.) vyzvat k osobnímu odbru zboí, a to nejpozdji následující pracovní den po obdrení zboí v místpevzetí. Kupující je povinen pedloit prodávajícímu doklad o úplném zaplacení zboí. Jiná osoba nekupující může zboí pevzít, pokud se prokáe zplnomocnním kupujícího, vystavenm na jeho jméno a platnm obanskm prkazem. Kupující je zárovepovinen si zboí prohlédnout za pítomnosti zástupce prodávajícího.

6.5.  Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s pevzetím zboí v sídle prodejce i nepevzetím od pepravce (i na jiném pedem dohodnutém míst), pechází na tohoto nebezpekody, ztráty a zniení vci.

6.6.  U vech výše uvedench zpsobdopravy platí, e jsou realizovány pouze ve vední den, není-li stanoveno jinak.

6.7.  V pípad, e je z dvodna strankupujícího nutno zboí doruovat opakovannebo jinm zpsobem, nebylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovanm doruováním zboí, resp. náklady spojené s jinm zpsobem doruení.

6.8.  V pípadchybné objednávky ze strany kupujícího, je kupující povinen uhradit optovnou dopravu ve výši 99,- Kv. DPH.

6.9.  Pi pevzetí zboí od pepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda-li zboí nevykazuje vady, nap. mechanické pokození obalu, poet balík. Je-li tomu tak, má kupující právo zboí nepevzít a s pověřenm pracovníkem pepravce sepsat protokol o koda nechat si to jím potvrdit (obsah: oznaení stran kupní smlouvy, zboí, cena pop. doloit objednávku, dopravce, pokození, datum a as a místo). Následnje o tomto kupující povinen neprodleninformovat pepravce a prodávajícího, a to telefonicky, emailem i osobn. (souvislost s l. 4.6. – pípadné pokození zboí u pepravce).

6.10.  Podpisem dodacího listu/faktury/vdajového pokladního dokladu kupující vyjaduje souhlas s pevzetím zboí a zárovestvrzuje, e obal zásilky obsahující zboí byl neporuen. Dodatená reklamace neúplnosti nebo vnjího pokození zásilky nezbavuje kupujícího práva vc reklamovat, dává vak prodejci monost prokázat, e se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. V pípadzjitní mechanického pokození zboí pi osobním pevzetí v provozovnprodávajícího je kupující oprávnn odstoupit od kupní smlouvy.

6.11.  V pípad, e po rozbalení dodaného zboí pepravcem zjistí kupující, e zboí je pokozené (nap. rozbité sklo), je povinen uplatnit reklamaci u pepravce. V pípad, e s tím prodávající vslovn(písemn) souhlasí, může kupujícím tuto reklamaci uplatnit u prodávajícího a prodávající ji bude uplatovat u pepravce.

6.12.  Dalí práva a povinnosti stran pi pepravzboí mohou upravit zvlátní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.13. Orientaní ceník:

Zásilkovna 70 K(s dobírkou 110,-K)

Balík do ruky – 130,- K(s dobírkou 170,- K)
Balík na po
tu – 130,- K(s dobírkou 170,- K)

6.14. Dodací lhta

  1. Zboží skladem (není – li uvedeno jinak) – do 2-4 pracovních dnů od přijetí platby na bankovní účet prodávajícího.
  2. „Zboí na objednávku“ – 1-3 tdny od začátku vroby. Vroba zaíná odesláním motivdo vroby v úterv poledne (peníze vak musí bt pipsány na útu prodávajícího i alespozaslán printscreen platby na email), pokrauje zalitím perka koní následnm tvrdnutím perkv pondlí. Pokud se perky budou shodovat se schválenm návrhem stran, budou zpravidla odesílány kupujícímu následující pondlí i úter. Objednávky pijaté v úterodpoledne, se vyrábí adalí tden. V pípadpersonalizovanch perkjetped vrobou zasílá náhled ke schválení. O termínu dodání objednaného zboí informuje prodávající kupujícího u jednotlivého zboí. Nebude-li moné dodret termín dodání zboí, podá prodávající kupujícímu zprávu elektronickou potou. Zboí posílá prodávající do vroby po objednání.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.  Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (spotebitel) ohlednodpovdnosti prodávajícího za vady, vetnzáruní odpovdnosti prodávajícího, se ídí píslunmi obecnzávaznmi pedpisy (zejména ustanovením § 2082, § 2087, § 2099 a násl. s odkazem na § 1914 a násl. NOZ).

7.2.  Je-li smluvní stranou podnikatel jednající v rámci své podnikatelské innosti (kupující), ídí se tyto vztahy mimo jiné i píslunmi obecnzávaznmi podmínkami autorizovaného servisu a podmínkami dovozczboí do R. Prodávající nese vůči nmu odpovdnost za kodu zpsobenou prodávanm zboím nejvýše do ástky 200,- K, není-li stanoveno jinak.

7.3.  Vc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se povauje i plnní jiné vci a vady v dokladech nutnch pro uívání vci.

7.4.  Právo kupujícího z vadného plnní zakládá vada, kterou má vc pi pechodu nebezpekody na kupujícího, i kdyse projeví apozdji. Právo kupujícího zaloí i pozdji vzniklá vada, kterou prodávající zpsobil poruením své povinnosti.

7.5. Nebezpekody pechází na kupujícího souasns nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické právo ped odevzdáním vci, má prodávající ado odevzdání vci práva a povinnosti schovatele. To samé platí, pokud kupující nepevezme vc, i kdymu s ní bylo umonno nakládat.

7.6.  Prodlením strany s pevzetím vci vzniká druhé stranprávo vc po pedchozím upozornní na úet prodlévajícího vhodnm zpsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatenou piměřenou lhtu k pevzetí.

7.7.  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, e prodávaná vc pi pevzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, e v dob, kdy Kupující vc pevzal,

7.7.1. má vc jakost a uitné vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodejce nebo vrobce popsal nebo které Kupující oekával s ohledem na povahu zboí a na základreklamy jimi provádné, popípadjakost a uitné vlastnosti pro vc takového druhu obvyklé;

7.7.2. se vc hodí k úelu, který pro její pouití Prodejce uvádí nebo ke kterému se vc tohoto druhu obvykle pouívá;

7.7.3.  je vc v odpovídajícím mnoství, míe nebo hmotnosti; a

7.7.4.  vc vyhovuje poadavkm právních pedpis.

Projeví-li se vada v prbhu esti msícod pevzetí, má se za to, e vc byla vadná jipi pevzetí.

7.8. Kupující je oprávnn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotebního zboí v dobdvaceti tymsícod pevzetí, není-li uvedeno jinak, to se vak netká:

7.8.1.  u vci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

7.8.2.  na opotebení vci zpsobené jejím obvyklm uíváním;

7.8.3.  u pouité vci na vadu odpovídající míe pouívání nebo opotebení, kterou vc mla pi pevzetí Kupujícím; nebo

7.8.4.  vyplvá-li to z povahy vci (nap. ivotnost).

7.9.  Kupující je oprávnn uplatnit právo z vady na prodávané zboí a poskytované sluby ve lht24 msíc, není-li stanoveno jinak nap. l. 7.8. a 7.19. (12 msíní záruní lhta u pouitého zboí) i jde o prodlouenou záruku (dále jen “záruní doba, ZD“). Záruní doba zaíná běžet pevzetím zboí kupujícím; pi odeslání zboí, zaíná běžet od dojití vci do místa urení.

7.10.  ZD se prodluuje se o dobu, po kterou byl vrobek v záruní opravn(to neplatí u neoprávnné reklamace). V pípadvyízení reklamace vmnou zboí za nové, ZD zane běžet nanovo od data vyízení reklamace. Doba trvání reklamace se poítá od následujícího dne po uplatnní reklamace do dne vyízení reklamace, tj. den, kdy byl kupující povinen vc pevzít.

7.11.  Zjistí-li kupující pi pevzetí zboí vady, musí tyto skutenosti sdlit vdy písemndoporuen, bez zbyteného odkladu, nejpozdji vak do 3 dn* od pevzetí zboí prodejci, a popsat datum dodání zboí, název vrobku, reklamované mnoství, popis závady (popípadfotografii) a návrh na vyízení reklamace. **

* V PÍPADDODÁNÍ ESKOU POTOU, REKLAMACI UPLATNTE NEJPOZDJI NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ DEN PO DODÁNÍ NA VAÍ POBOCE ESKÉ POTY.

** V PÍPADVADY NA ZBOÍ OSOBNVYZVEDNUTÉHO V SÍDLE PRODÁVAJÍCÍHO, JE KUPUJÍCÍ POVINEN OZNÁMIT TUTO SKUTENOST PÍSEMNĚ ČI ELEKTRONICKY NA EMAIL INFO@DESIGNEMPATHY.CZ A TO TENTÝŽ PRACOVNÍ DEN, ZBOÍ NESMÍ BT POUITÉ. NA POZDJÍ REKLAMACE BOHUEL NEMŮŽE BT BRÁN ZETEL.

7.12.  Práva z odpovdnosti za vady zboí, pro které platí záruní doba, zaniknou, nebyla-li uplatnna v záruní dob.

7.13.  Kupující může vadné zboí na reklamaci zaslat eskou potou i donést osobnna adresu sídla prodávajícího Leona Prchová, Osadní 26, Praha 7, 17000 (neposílat na fakturaní adresu). Za okamik uplatnní reklamace se povauje okamik, kdy prodávající obdrel od kupujícího reklamované zboí. V pípadoprávnné reklamace, má zákazník právo na náhradu potovného v nutné výši.

7.14.  Reklamované zboí by mlo bt dkladnzabezpeeno, oznaeno viditelnREKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboí (vetnkompletního písluenství, souástí, dárku atd.), podrobnpopis závady a dostatené kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpátení adresa a tel. íslo) a pop. kopii nákupního dokladu, volba zpsobu vyízení reklamace (viz níe). Bez výše uvedeného je znemonna identifikace pvodu i závady zboí. Kupujícímu-spotebitel může prokázat a doloit uvedené skutenosti i jinak, nap. vpis z bankovního útu o koupi zboí. Kupující-podnikatel doloí platnost záruky pedloením nákupního dokladu, pop. i dokladu o reklamaci (stejné sériové íslo jako na reklamovaném zboí). Zákazník je povinen pedloit reklamované zboí vyitné, zbavené vech neistot a hygienicky nezávadné, jinak je prodejce oprávnn ho odmítnout k reklamanímu ízení (viz Vyhláka Ministerstva zdravotnictví . 440/2000 Sb., v platném znní).

7.15.  V pípad, e vc pi pevzetí kupujícím nespluje l. 7.7. (dále jen “vada”), tzv. jde o podstatné poruení smlouvy (§ 2002/1 a § 2106), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatna bez zbyteného odkladu vc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouv, a to podle poadavku kupujícího buvmnou vci, dodáním chybjící ásti, nebo její opravou; není-li takovpostup mon, může kupující poadovat piměřenou slevu z ceny vci nebo od smlouvy odstoupit. Na piměřenou slevu má kupující nárok i v pípad, e mu prodávající nemůže dodat novou vc bez vad, vymnit její souást nebo vc opravit, nebo i v pípad, e prodávající nezjedná nápravu v piměřené dobnebo e by zjednání nápravy spotebiteli psobilo znané obtíe. Tento odstavec neplatí, pokud kupující ped pevzetím vci o vadvdl nebo vadu sám zpsobil. Vada vci, která se projeví bhem esti (6) msícode dne jejího pevzetí, se povauje za jiexistující pi jejím pevzetí, pokud to neodporuje povaze vci nebo pokud se neprokáe opak

7.16.  Kupující oznámí volbu nápravy pi oznámení vady, nebo bez zbyteného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující zmnit bez souhlasu prodávajícího, ledae jde o opravu vady, která se ukáe jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v piměřené lhtě či oznámí-li kupujícímu, e vady neodstraní, může kupující poadovat místo odstranní vady piměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo vas, má práva jako v pípadnepodstatného poruení smlouvy.

7.17.  Jedná-li se o nepodstatné poruení smlouvy (§ 2107), má kupující právo na odstranní vady, anebo na piměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, i odstranit právní vadu; jiné vady může odstranit dle své volby opravou vci nebo dodáním nové vci.

7.18.  V pípad, e prodávající vadu vci neodstraní vas nebo odmítne odstranit, může kupující poadovat slevu z kupní ceny, i od smlouvy odstoupit. Zmnu volby může Kupující zmnit jen se souhlasem prodávajícího. Obdobnplatí i pro vady, které znemožňují ádné uívání vci pro opakovanvskyt vady po opravnebo pro vtí poet vad.

7.19.  U vcí prodávanch za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena (nap. pouité, pokozené, nekompletní atd.). Za vadu zboí se nepovauje mimo jiné obvyklbarevnnebo strukturovanrozdíl u pírodních materiál(nap. kůže, kámen), textilních a umlch materiál(nap. drobné odchylky ve vzoru nebo barevném tónu), lakovanch a kachlovch ploch (nap. drobná zmna odstínu vlivem laku, tepla, chemickch úinkbarev atd.)*. Dále prodávající neodpovídá za vady vzniklé (v pípad, e taková innost není inností obvyklou a pitom není zakázána v piloeném návodu k pouití (nap. elektrickm peptím (viditelnspálené souástky nebo ploné spoje) s vjimkou běžnch odchylek, pouíváním zboí v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, praností, vlhkostí, chemickmi a mechanickmi vlivy prostedí, které je pímo prodávajícím nebo vrobcem ureno, neodbornm zacházením, nebo zanedbáním pée o zboí, provedením nekvalifikovaného zásahu i zmnou parametrzboí, které bylo upravováno zákazníkem (nátry, ohbání atd.), vznikla-li vada v dsledku této úpravy, zboí bylo pokozeno pírodními ivly nebo vyšší mocí, u spotebního zboí (nap. baterie) s 6ti msíní ivotností, kdy vada je zpsobena opotebením z dvodu obvyklého uívání, apod. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboí, jejsou v rozporu s výše uvedenmi podmínkami, kupujícím a prodávajícím vslovndohodnuty, vymínny nebo prodávajícím deklarovány, pípadnje lze oekávat vzhledem k provádné reklamnebo obvyklému zpsobu uití zboí.

* Barva perku není totoná se zaslanm náhledem (z dvododlinch kalibrací monitorse může vyskytnout malá odchylka v barvách u zasílanch náhledu

perkna pání). Na perku jsou miniaturní bublinky (drobné bublinky, které nijak nekazí estetiku perku, jsou znakem runí práce a nedají se pi vrobovlivnit). perky, které obsahují vtí mnoství bublinek samozejmnezasíláme a vyrábíme radji znovu. Písmo není itelné na dálku (pi objednávání si nai zákazníci musí uvdomit, jak je perk velika u drobnch perk(napíklad manetovch knoflík) si zvolit radji méntextu a vraznjí písmo. Kdyby nebyl text vbec iteln, samozejmna to zákazníka vdy upozorníme. Setkali jsme se ale i s lidmi, kteí si pedstavovali, e text bude viditelns tenkm písmem i na nkolik metr, coje prakticky nemoné).

7.20.  Reklamované zboí bude testováno jen na písemnvytknuté závady.

7.21.  Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve sloitch pípadech do 3 pracovních dn. Do této lhty se nezapoítává doba podle druhu vrobku potebná k odbornému posouzení vady. Reklamace vetnodstranní vady bude vyízena bez zbyteného odkladu, nejpozdji do 30 dnode dne uplatnní reklamace. Tuto lhtu je moné prodlouit po domluvs kupujícím- spotebitelem s podmínkou, e takové prodlouení nesmí bt na dobu neuritou nebo nepiměřendlouhou. Po marném uplynutí této lhty se má za to, e vada na vci skutenexistovala a spotebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Jedná- li se o pípad kupujícího-podnikatele, o reklamaci bude rozhodnuto nejpozdji do 40 dnode dne jejího uplatnní.

7.22.  O prbhu a vyízení reklamace informuje prodávající kupujícího emailem, pop.telefonicky i písemn. Pokud si kupující nevyzvedne zboí do 1 msíce od uplynutí doby, kdy mla bt reklamace provedena, a byla-li provedena pozdji, do 1 msíce od vyrozumní o jejím provedení je kupující povinen uhradit ástku za uskladnní zboí.

7.23.  Kupující má právo na úhradu nutnvynaloench náklad, které mu vznikly v souvislosti s uplatnním oprávnnch práv z odpovdnosti za vady a byly vynaloeny skutena úeln(nap. potovné). V pípadodstoupení od smlouvy z dvodu vady vci má spotebitel navíc právo na úhradu pímch nákladsouvisejících s odstoupením.

7.24.  Pi vdeji zboí po vyízení reklamace je kupující povinen pedloit doklad o uplatnní/pijetí reklamace a prokázat svou totonost. Prodávající zárovevydá kupujícímu doklad o uplatnné reklamaci, zejm. co bylo obsahem, datum a zpsob vyízení reklamace, vetnpotvrzení o provedení opravy a dobtrvání reklamace, pípadnodvodnní zamítnutí reklamace.

7.25.  V pípadzamítnutí opravy pro neoprávnnost uplatnní, může prodávající se souhlasem provést placenou opravu. Ped opravou bude kupující informován o cenopravy, rozsahu a nutné dob, a to ve na základpísemné servisní smlouvy.

8. DALŠÍ PRODEJ ZBOŽÍ A JEHO OMEZENÍ

8.1.  Kupující je oprávnn prodávat zboí dalím kupujícím, kteí nejsou konenmi zákazníky, ale kupujícími ve smyslu tchto OP (podnikateli) pouze s písemnm souhlasem prodávajícího. O tento souhlas je povinen zaádat kupující emailem prodávajícího ped dalím prodejem zboí. V ádosti musí uvést kupující identifikaci dalího kupujícího, tj. firmu podnikatele (jméno a píjmení) i firmu právnické osoby, Ia kontaktní údaje (email, místo podnikání nebo sídlo). Pokud prodávající neudlí souhlas do 5 pracovních dní ode dne doruení ádosti, ádost je povaována za zamítnutou.

8.2.  Kaddalí kupující je povinen dodrovat OP prodávajícího a jednat v jejich souladu, o emje kupující, kterzboí dále prodává povinen tyto osoby pouit.

8.3.  Prodávající má nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kv pípad, e by kupující poruil povinnost dalího prodeje bez souhlasu prodávajícího a dále pi poruení povinnosti mlenlivosti i práv z duevního vlastnictví dle l. 9 a 10 níe. Tímto ustanovením není doten nárok prodávajícího na náhradu kody v celé výši.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.  Kupující bere na vdomí, e programové vybavení a dalí souásti tvoící webové rozhraní obchodu (vetnfotografií nabízeného zboí) jsou chránny autorskm právem. Kupující se zavazuje, e nebude vykonávat ádnou innost, která by mohla jemu nebo tetím osobám umonit neoprávnnzasahovat i neoprávnnuít programové vybavení nebo dalí souásti tvoící webové rozhraní obchodu.

9.2.  Kupující dále bere na vdomí, e zboí vyrobené/upravené prodávajícím vetnjeho fotografií je chránno autorskm právem. Kupující souhlasí s uveejnním fotografií jím zakoupeného zboí na webu prodejce, internetu, propaganích materiálech apod., není- li vslovnstanoveno jinak.

9.3.  Kupující není oprávnn pi vyuívání webového rozhraní obchodu pouívat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je moné uívat jen v rozsahu, kternení na úkor práv ostatních zákazníkprodávajícího a kterje v souladu s jeho urením.

9.4.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán ádnmi kodexy chování.

9.5.  Kupující bere na vdomí, e prodávající nenese odpovdnost za chyby vzniklé v dsledku zásahtetích osob do webové stránky nebo v dsledku uití webové stránky v rozporu s jejich urením.

10. MLČENLIVOST A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

10.1.  Prodávající a kupující jsou povinni zachovat mlenlivost o vekerch údajích a informacích („dvrné“), které se v souvislosti s uzavením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpístupnny, piemtyto informace nebudou mít povahu běžnveejnpístupnch informací. Tato povinnost trvá i po ukonení kupní smlouvy. Prodávající a kupující se vzájemnzavazují, e neposkytnou tetím osobám ádné informace, které jim byly zpístupnny v souvislosti s plnním kupní smlouvy a nejsou veejndostupné. Prodávající a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle § 504 a § 2985 NOZ v pípad, e byly smluvní strany upozornny na skutenost, e konkrétní informace jsou pedmtem obchodního tajemství.

10.2.  Uzavením kupní smlouvy kupujícímu nevznikají ádná práva k prmyslovému a jinému duevnímu vlastnictví (zejména k ochrannm známkám, obchodní firm, firemnímu logu) prodávajícího i dalích osob, jejichprodukty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, není-li stanoveno jinak. Právo na ochranu ped nekalou soutěží zstává nedoteno.

10.3.  Vekeré prodávajícím vyrobené/úprava zboí, reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná oznaení zboí a obsah webovch stránek prodávajícího jsou chránna dle autorského zákona, zákona o ochrannch známkách a podle píslunch ustanovení NOZ o nekalé soutěži, v platném znní. Bez prokazatelného písemného souhlasu prodávajícího, je vslovnzakázáno jejich kopírování a dalení jakmkoliv zpsobem. Tento souhlas může prodávající bez udání dvodu kupujícímu kdykoli odebrat.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1.  Ochrana osobních údajkupujícího, kterje fyzickou osobou, je poskytována zákonem . 101/2000 Sb., o ochranosobních údaj, ve znní pozdjích pedpis.

11.2.  Kupující souhlasí se zpracováním tchto svch osobních údaj: jméno a píjmení, adresa bydlit, identifikaní íslo, daové identifikaní íslo, adresa elektronické poty, telefonní íslo (dále spolenve jen jako „osobní údaje“).

11.3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajprodávajícím, a to pro úely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro úely vedení uivatelského útu a pro úely zasílání informací a obchodních sdlení kupujícímu.

11.4.  Kupující bere na vdomí, e je povinen své osobní údaje (pi registraci, ve svém uivatelském útu, pi objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádt správna pravdiva e je povinen bez zbyteného odkladu informovat prodávajícího o zmnve svch osobních údajích.

11.5.  Zpracováním osobních údajkupujícího může prodávající pověřit tetí osobu, jakoto zpracovatele. Kromosob dopravujících zboí nebudou osobní údaje prodávajícím bez pedchozího souhlasu kupujícího pedávány tetím osobám.

11.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neuritou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobautomatizovanm zpsobem nebo v titné podobneautomatizovanm zpsobem.

11.7.  Kupující potvrzuje, e poskytnuté osobní údaje jsou pesné a e byl pouen o tom, e se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údaj.

11.8.  V pípad, e by se kupující domníval, e prodávající nebo zpracovatel (l. 9.4.) provádí zpracování jeho osobních údaj, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního ivota kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepesné s ohledem na úel jejich zpracování, může:

11.8.1.  poádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvtlení,

11.8.2.  poadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklstav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnní nebo likvidaci osobních údaj. Je-li ádost kupujícího podle pedchozí vty shledána oprávnnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodlenzávadnstav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel ádosti, má kupující právo obrátit se pímo na Úad pro ochranu osobních údaj. Tímto ustanovením není doteno oprávnní kupujícího obrátit se se svm podntem na Úad pro ochranu osobních údajpímo.

11.9. Poádá-li kupující o informaci o zpracování svch osobních údaj, je mu prodávající povinen

tuto informaci pedat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle pedchozí vty poadovat piměřenou úhradu nepevyující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zboím, slubami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdlení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Totéplatí pro zasílání ostatními prostedky komunikace na dálku (pota, fax, telefon apod.).

12.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho poíta. V pípad, e je nákup na webové stránce moné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniby docházelo k ukládání tzv. cookies na poítakupujícího, může kupující souhlas podle pedchozí vty kdykoliv odvolat.

13. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, vekerá korespondence související s kupní smlouvou musí bt druhé smluvní strandoruena písemn, a to elektronickou potou, osobnnebo doporuenprostednictvím provozovatele potovních slueb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doruováno na adresu elektronické poty uvedenou v jeho uivatelském útu, není-li stanoveno jinak.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.  Vekeré smluvní vztahy jsou uzaveny v souladu s právním ádem eské republiky, zejména s ustanoveními zákonem . 89/2012 Sb., Novobanskzákoník v platném znní.

14.2.  Smluvní strany ujednávají, e rozhodnm právem, kterm se ídí právní vztahy smluvních stran vzniklé z kupní smlouvy (smlouvy o dílo, tchto obchodních podmínek) i právní vztahy smluvní takto v nich vslovnneupravené, je právní ád R. Soudem píslunm k projednání a rozhodnutí vech pípadnch sporvzniklch mezi kupujícím a prodávajícím podle tchto smluv a OP nebo v souvislosti s nimi je obecnsoud prodávajícího (zhotovitele) (tedy Bc. Leony Prchové).

14.3.  Pokud vztah související s uitím webové stránky nebo právní vztah zaloenkupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniní) prvek, pak strany sjednávají, e vztah se ídí eskm právem. Tímto nejsou dotena práva spotebitele vyplvající z obecnzávaznch právních pedpis.

14.4.  Prodávající je oprávnn k prodeji zboí na základě živnostenského oprávnní a innost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. ivnostenskou kontrolu provádí v rámci své psobnosti písluný živnostenskad.

14.5.  Platné OP jsou k dispozici na prodejnách (2) prodávajícího a na jeho internetovch stránkách a kadkupující je pi koupi zboí na tyto upozornn a s tmito má monost se seznámit. Prodávající je oprávnn OP doplovat i mnit v souvislosti se zmnou platnch právních úprav a v souvislosti se zmnou na trhu zboí, které prodávající nabízí. Je-li nkteré ustanovení OP neplatné nebo neúinné, nebo se takovm stane, namísto neplatnch ustanovení nastoupí ustanovení, jehosmysl se neplatnému ustanovení co nejvíce pibliuje. Neplatností nebo neúinností jednoho ustanovení není dotena platnost ostatních ustanovení. Zmny a doplky smlouvy i OP vyadují písemnou formu. Zmnit OP lze i jednostrann, 1druhé stranse tato zmna oznámí písemnco nejdíve a ta je oprávnna monost zmny odmítnout a závazek z tohoto dvodu vypovdt ve lht15 dní od doruení (§ 1752 NOZ). Tímto ustanovením nejsou dotena práva a povinnosti vzniklá po dobu úinnosti pedchozího znní OP.

14.6.  Smlouva vetnOP je archivována prodávajícím v elektronické podobpo dobu minimáln5 let a není pístupná.

14.7.  Smlouva a ostatní dokumenty jsou vyhotoveny v eském jazyce, není-li stanoveno jinak.

14.8.  Kontaktní údaje prodávajícího: Adresa pro doruování Leona Prchová, Osadní 26, Praha 7, 17000, Fakturaní adresa: Leona Prchová, Husinecká 929/5, Tábor, PS390 02, eská republika, adresa elektronické poty info@designempathy.cz, telefon +420 776 561 829. Webové stránky http://designempathy.cz.

Tyto OP nabvají platnosti dne 8. 11. 2018 a v plném rozsahu ruí pedchozí OP.

V Praze dne 8.11.2018